เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ป.ตรี 88 อัตรา รับสมัคร 10 – 21 มกราคม

เทศบาลนครนนทบุรี 88 อัตรา

เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ/วุฒิ ป.ตรี 88 อัตรา รับสมัคร 10 – 21 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทาง สถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2

3.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความชำนาญ ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี และได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายและมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

4.ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

5.ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6.ผู้ช่วยนายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

7.คนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

8.คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

9.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา
– มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
– ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2 (ถ้ามี)

10.ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

11.ผู้ช่วยครู (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
– ไดรับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

12.ผู้ช่วยครู (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา
– ไดรับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

13.ผู้ช่วยครู (คณิตศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
– ไดรับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ดูรายละเอียดวิชาเอก และกลุ่มวิชาเอก ที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวก ข.)

14.คนสวน จำนวน 12 อัตรา
– มีความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ดัด

15.คนงาน จำนวน 18 อัตรา
– มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

16.คนงานประจำรถขยะ จำนวน 28 อัตรา
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

17.คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 5 อัตรา
– มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

18.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– มีความรู้ ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

19.ภารโรง จำนวน 2 อัตรา
– มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

20.คนครัว จำนวน 1 อัตรา
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.