กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 36 อัตรา รับสมัคร 10 – 14 มกราคม

กรมแพทย์ทหารบก 36 อัตรา

กรมแพทย์ทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช./ป.ตรี 36 อัตรา รับสมัคร 10 – 14 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) จำนวน 22 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม3.) หรือเทียบเท่า

2.พนักงานพัสดุ (ชาย) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

3.พนักงานการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

4.พนักงานเขียนโปรแกรม (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของ ทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

5.ผู้ช่วยพยาบาล (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี หรือ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่อยู่ในความควบคุมของทาง ราชการรับรอง

6.ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และทำความเย็น (ชาย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชา ชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ

7.นักวิชาการการเงินและบัญชี (ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคาร ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก เลขที่ 8 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.