สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 68 อัตรา รับสมัคร 7 – 27 มกราคม

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 68 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 68 อัตรา รับสมัคร 7 – 27 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.เศรษฐกร (ปริญญาโท) จำนวน 18 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี) จำนวน 31 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ หรือสาขาวิชาสถิติ

6.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7.นิติกร (ปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

8.บรรณารักษ์ (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

9.เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มกราคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.