การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 29 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3 29 อัตรา รับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ , ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 29 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษาที่รับสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร

1.คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2.เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565)
3.พ้นภาระทางทหารแล้ว
4.สายตาปกติ ตาไม่บอดสี ไม่สวมแว่นสายตา
5.ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 185 เซนติเมตร และต้องมีค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index: BMI) ตามที่การไฟฟ้านครหลวง กำหนด คือ มีค่า BMI ที่ 18.5 – 22.9 (ตารางค่าความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูง น้ำหนัก ตามเอกสารท้ายประกาศ)
6.สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูง และปฏิบัติงานในพื้นที่แคบและอับอากาศได้
7.ว่ายน้ำได้
8.มีความสามารถในการได้ยิน เข้าใจและสื่อสารโต้ตอบได้ในระยะความสูงอย่างน้อย 12 เมตร จากระดับพื้นดิน
9.ผ่านการตรวจสุขภาพตาและสมรรถภาพทางการมองเห็น สมรรถภาพทางการได้ยิน
10.ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่ อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อบุคคลนั้น

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.mea.or.th/job ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 มีนาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.