การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี./ป.โท 55 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 มีนาคม

การไฟฟ้านครหลวง 55 อัตรา

การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวส./ป.ตรี./ป.โท 55 อัตรา รับสมัคร 16 – 22 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักบัญชี 5 จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ทางการบัญชี
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

2.นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ทางการตลาด โดยมีพื้นฐานปริญญาตรีทางการตลาด
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

3.นักฝึกอบรม 5 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการจัดการ
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

4.วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านวิชาการ) จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดในกระบวนการผลิต)
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

5.วิศวกรไฟฟ้า 4 (ลักษณะงานด้านปฏิบัติการ) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ(ระบบไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านการจัดการพลังงานและพลังงานทดแทน) ทางวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มความรู้ด้านไมโครโพรเซสเซอร์และการวัดในกระบวนการผลิต)
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

6.วิศวกรเครื่องกล 4 จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

7.วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีความรู้ด้านวิศวกรรมข้อมูล
– มีความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูลโครงสร้างข้อมูล และระบบฐานข้อมูล
– มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ธุรกิจ

8.นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีความสามารถวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง
– มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ตลาด และโมเดลธุรกิจ

9.นักบัญชี 4 จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางการบัญชี
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

10.นักการเงิน 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางการเงิน ทางวิศวกรรมการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

11.นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัล
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีความสามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบพัฒนาโปรแกรม Web Application
– มีความสามารถเขียนโปรแกรมบน Web ใช้ DevOps Node.js (Angular, NestJS) หรือ PHP (MVC Framework)
– มีความรู้ด้าน ABAP Program
– มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
– มีความเข้าใจการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) และออกแบบ User Interface : UI)
– มีความเข้าใจ Object-Oriented Programming (OOP), third-party libraries, and APIs
– มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูล RDBMS, Unstructured Data
– มีความสามารถในการพัฒนา Web Application / Mobile Application Platform
– มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมด้วย SQL, JAVA, .NET platform

12.นักประชาสัมพันธ์ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางการประชาสัมพันธ์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีความกระตือรือร้นในการติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับองค์กร
– มีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน

13.พยาบาลวิชาชีพ 4 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางการพยาบาล
– มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล/การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1

14.ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
– สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

15.ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
– สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้

16.ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
– สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
– สามารถใช้ Auto CAD ได้

17.ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
– สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.mea.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 22 มีนาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.