การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 15 อัตรา รับสมัคร 29 มีนาคม – 07 เมษายน

การรถไฟแห่งประเทศไทย 15

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน วุฒิ ม.3 15 อัตรา รับสมัคร 29 มีนาคม – 07 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานคุมประแจฯ จํานวน 10 อัตรา
2.พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย มีสัญชาติไทย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารโดยมีเอกสารสําคัญทางทหารแบบ สด.43หรือ สด.8 (ผ่านการเรียน ร.ด.จบปีที่ 3 แล้ว)
2.อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
3.คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
4.เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน ไม่เป็นวัณโรคระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7.ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจําคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กําหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดย ประมาทหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
8.สามารถทํางานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
9.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
10.ไม่เคยต้องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวย ผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
11.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ เพราะกระทําผิดวินัย
12.ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้าง ของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภา ท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น
13.ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
14.มีคุณลักษณะทางร่างกายที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สายตาดีไม่บอดสี เห็นสมบูรณ์ ได้ยินชัดเจนเป็นปกติ

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ทําการงานเดินรถแขวงลําปาง ชั้น 2 อาคารสถานีรถไฟนครลําปาง ตําบลสบตุ๋ย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 07 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.