สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศณียบัตร/ป.ตรี ขึ้นไป 89 อัตรา รับสมัคร 18 – 29 เมษายน

กรุงเทพมหานคร 89 อัตรา

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ประกาศณียบัตร/ป.ตรี ขึ้นไป 89 อัตรา รับสมัคร 18 – 29 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

1.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคเภสัชกรรม

2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลาย
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

3.นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา
– ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขาเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดังความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

4.นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

5.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 61 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

7.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.