ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤษภาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานตรวจสอบ ระดับ 9 จำนวน 2 อัตรา
– อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การสอบบัญชี การเงินธุรกิจ การตรวจสอบภายใน บริหารการเงิน การเงินและการลงทุน การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการคลัง การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น BI Tools (Business Intelligence), Python, R, IDEA, Power BI, SQL และ Tableau เป็นต้น
– มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และหากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคาร หรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประกาศนียบัตรด้าน Data Analytics เช่น Cloudera Certified Associate (CCA) Data Analyst, MapR Certified Data Analyst, Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) : Data Management and Analytics เป็นต้น หรือวุฒิบัตรอื่นที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีทัศนคติที่ดี มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคารได้
– มีความสามารถทางานในรูปแบบโครงการ การทางานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน การจัดการการเงินการเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ เช่น การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union , Remittance) , การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
– หากมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีและดิจิตอลด้านธุรกรรมต่างประเทศ
– มีความกระตือรือร้นในการทางาน ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและเร่งด่วนได้ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 – 5 วัน ต่อครั้งได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ส่วนงานภายนอก และธนาคารต่างประเทศได้
– มีทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

3.พนักงานธุรกิจต่างประเทศ ระดับ 4 – 7 จำนวน 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน การจัดการการเงินการเงินการธนาคาร การเงินระหว่างประเทศ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ เช่น การค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) การโอนเงินระหว่างประเทศ (Western Union , Remittance) , การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
– หากมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีและดิจิตอลด้านธุรกรรมต่างประเทศ
– มีความกระตือรือร้นในการทางาน ใฝ่หาความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและเร่งด่วนได้ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 – 5 วัน ต่อครั้งได้
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ส่วนงานภายนอก และธนาคารต่างประเทศได้
– มีทักษะการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ การจัดการฐานข้อมูล และมีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

การสมัคร

ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. www.irecruitbaac.com ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.