ธนาคารออมสินภาค 15 รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารออมสินภาค 15

ธนาคารออมสินภาค 15 รับสมังานธนาคารครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3.อายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร
4.เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5.ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เลือกตำแหน่งลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดหน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานสาขา)เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงาน “ธนาคารออมสินภาค 15” ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2565

ธนาคารจะคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้ารับการทดสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude) ได้แก่ ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์ ความสามารถทางด้านภาษาไทย ความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นและความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการเงินการธนาคาร สำหรับวัน เวลา และสถานที่สอบธนาคารจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ผ่านทาง E-mail ที่ท่านใช้ในการสมัครสอบ


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.