หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน 120 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 120 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครพลเรือนเป็นอาสาสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน 120 อัตรา รับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 120 อัตรา
– สังกัดกรมทหารพราน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
2.ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.เพศชาย อายุไม่ต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
4.มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ําหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรําต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาใดๆ
6.เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทําผิดโดยประมาท
7.ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8.ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
9.ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
10.ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.marinesnavy.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.