กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 กรกฎาคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 45 อัตรา

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 45 อัตรา รับสมัคร 1 – 7 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักพัฒนาสังคม จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

3.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิปัตรผ่านการฝึกอบรม ตามมาตรฐาน ที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด ซึ่งมีใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์รับอนุญาต

4.เจ้าพนักงานการเงินแถะบัญชี จำนวน 17 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการปัญชี หรือการเงินและการธนาคาร

5.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

6.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

7.พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

8.ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับประกาศนียปัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://dsdw.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.