กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รับสมัคร 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รับสมัคร 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 100 อัตรา ดังนี้
1.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จํานวน 3 อัตรา
2.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จํานวน 6 อัตรา
3.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จํานวน 9 อัตรา
4.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จํานวน 5 อัตรา
5.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จํานวน 5 อัตรา
6.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํานวน 6 อัตรา
7.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จํานวน 5 อัตรา
8.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํานวน 5 อัตรา
9.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํานวน 2 อัตรา
10.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จํานวน 7 อัตรา
11.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จํานวน 15 อัตรา
12.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จํานวน 15 อัตรา
13.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จํานวน 5 อัตรา
14.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จํานวน 7 อัตรา
15.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจ ตาม ผนวก ก และผนวก ข
2.ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง และคุณสมบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
– เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ ขณะเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษา ต่อจนจบชั้นสูงสุด และผู้สมัครต้องมีภูมิลําเนาขณะเปิดรับสมัครอยู่ในพื้นที่ที่เปิดรับสมัครโดยต่อเนื่อง อย่างน้อย 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
– ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้คณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
3.ผู้สมัครต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการพิจารณาการเข้าฝึกอบรมอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้าทําการคัดเลือก ตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2538 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคับการ อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 11 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.