การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง หลายจังหวัด 191 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 191 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างสัญญาจ้าง หลายจังหวัด 191 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม

จังหวัดที่เปิดรับสมัคร

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 73 อัตรา
2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี จำนวน 102 อัตรา
3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำนวน 16 อัตรา

รายละเอียด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภาคกลาง 1 พระนครศรีอยุธยา
รายละเอียด https://c1app.pea.co.th/

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภาคกลาง 2 ชลบุรี
รายละเอียด https://www.pea.co.th/c2/

ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระบบไฟฟ้า
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
– เพศชาย มีร่างกายแข็งแรง

ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริการงานด้านระ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง , สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– เป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานด้านระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟข. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร

ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) ประเภท บุคคลภายนอก
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง , สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

ผู้ช่วยบัญชี (สรรหาภายนอก) เปิดรับเฉพาะ ภาคกลาง 1 พระนครศรีอยุธยา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
– มีร่างกายแข็งแรง อายุต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (สรรหาภายนอก) เปิดรับเฉพาะ ภาคกลาง 1 พระนครศรีอยุธยา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี , สาขาการเลขานุการ , สาขาพาณิชยการ ,สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
– มีร่างกายแข็งแรง อายุต้องไม่เกิน 30 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

การรับสมัคร

รับสมัครตามด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภาคกลาง 1 พระนครศรีอยุธยา https://c1app.pea.co.th/job/RegisterScreen
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภาคกลาง 2 ชลบุรี (สมัครด้วยตนเองที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ภาคกลาง 2 ชลบุรี )
– การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม https://dmsxupload.pea.co.th/jobc3/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.