สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 173 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 173 อัตรา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 173 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการศาสนา จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางบัญชี หรือพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์

3.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์

5.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7.เจ้าพนักงานการศาสนา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8.ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

11.เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

12.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

13.ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกน์

14.ช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

15.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

16.เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

17.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า มีใบอนุญาตขับรถ เพศชาย

18.พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 22 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

19.คนงาน จำนวน 121 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มช่วยอำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ 2 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.