ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช. 250 อัตรา รับสมัคร 24 – 29 สิงหาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 250 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช. 250 อัตรา รับสมัคร 24 – 29 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำาสาขา จำนวน 250 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งสำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 3 ปี โดยจ่ายค่าจ้างตามวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
3.ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่สาขา หรือใกล้เคียง เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับผู้ลงทะเบียนและสามารถเดินทางได้สะดวก
4.เป็นผู้มีใจรักการบริการ สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและการตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเบื้องต้น
5.สามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ เครื่องเสียบบัตรประชาชน และอุปกรณ์ IT ที่เกี่ยวข้องได้ดี เช่น อุปกรณ์สำหรับใช้ยืนยันตัวตน
6.สามารถใช้งาน Web Application ได้เป็นอย่างดี
7.มี e-mail และเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่สามารถติดต่อได้
8.เป็นบุคคลที่ สนจ./สาขา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม มีความรู้และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงาน สัมภาษณ์จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้
9.ต้องได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
10.หากมีเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้ในการปฏิปัติงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ธ.ก.ส.สาขาตามภูมิสำเนาหรือที่ต้องการปฏิปัติงาน เพียง 1 สาขา ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1.สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์
2.สำเนาปัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4.เอกสารจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5.เอกสารเปลี่ยนซื้อ – สกุล (ถ้ามี)
6.เอกสารรับรองการได้รับวัคนป้องกันไวรัสโควิด19

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.