เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปี 2565 สอบวิชาอะไรบ้าง

เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปี 2565

เตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย ปี 2565 สอบวิชาอะไรบ้าง

การสอบครูผู้ช่วยภาค ก.

ความรู้ความสามารถทั่วไป โดยมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 200 คะแนน ซึ่งแบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 3 ส่วน คือ

1. ความสามารถในการวิเคราะห์ (100 คะแนน)
ในส่วนนี้การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา คือ การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารและ ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยๆ ได้แก่

1.) การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
2.) การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
ในส่วนนี้เป็นการวัดความเข้าใจหลักการสื่อสาร ในการใช้ศัพท์ สำนวน และโครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท รวมไปถึงการวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้นอีกด้วย

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)
วัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

การสอบครูผู้ช่วยภาค ข.

เป็นการสอบมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
1.1) การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2) จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
1.3) หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
1.4) การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
1.5) การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1) กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
– รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
– กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
– กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
– กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2) แนวทางปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
– แผนการศึกษาแห่งชาติ
– นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอบครูผู้ช่วยภาค ค.

เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งในส่วนนี้วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา แล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน) เป็นประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้
1.1) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
1.2) วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
1.3) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน) ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้
2.1) ประวัติการศึกษา
2.2) ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
2.3) การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3. ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน) ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้
3.1) การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.2) ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน
3.3) ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน
3.4) การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
3.5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

cr : kruchiangrai

แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.