ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน หลายอัตรา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 2 กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
– อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.