กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รับสมัคร 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน

กรมศุลกากร 34 อัตรา

กรมศุลกากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รับสมัคร 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

4.นายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง

5.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง สาขาวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพและวิดีทัศน์

6.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ

7.เจ้าพนักงานศุลกากร จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://job.customs.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจ



งานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.