ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 12 – 21 ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 15 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 12 – 21 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร ระดับ 4 จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขานิติศาสตร์(ภายในวันที่21 ตุลาคม 2565) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองและมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
3.สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดที่กำหนดได้
4.มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เช่น Word/ Excel/ PowerPoint เป็นต้น
5.หากมีประสบการณ์ทางด้านกฎหมาย ทนายความ หรือนิติกร จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6.หากมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ โดยมีผลคะแนนการสอบ TOEIC หรือ TOEFL ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
7.เป็นผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น. เท่านั้น

คุณสมบัติทั่วไป

1.เพศ ชาย/หญิง
2.มีสัญชาติไทย
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
5.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
6.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
7.ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
9.ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
10.ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
11.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
12.ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
13.ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com เลือกตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ตุลาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ ธกส. คลิกเลยที่นี่


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.