ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 18 – 28 ตุลาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 11 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 18 – 28 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 11 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร)
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงข่ายโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
3.หากมีประสบการณ์และมีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ
4.หากมีประสบการณ์ด้าน Admin ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือด้าน Operate ระบบ ATM หรือด้านการออกแบบระบบเครือข่ายสื่อสาร หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ Mobile-Banking หรือโปรแกรมอื่น ๆ จากสถาบันการเงินการธนาคาร จากบริษัทเอกชน ส่วนงานราชการ สถาบันอื่น ๆ มีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุดการรับสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.หากมีใบรับรองในสายอาชีพคอมพิวเตอร์ เช่น CISSP, CISA, CISM, CompTIA, IPTE เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6.มีความรู้ความสามารถในสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับดี
7.สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thajobjob.com เลือกตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.