กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รับสมัคร 7 – 18 พฤศจิกายน

กรมสรรพากร 35 อัตรา

กรมสรรพากร รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รับสมัคร 7 – 18 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานการภาษี จำนวน 35 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

1.ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
2.มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยหนึ่งภาษา ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย
3.มีทักษะความชํานาญในการใช้ Internet และคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Ms-Word MS-excel และ Ms-Power Point รวมถึงการใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
4.มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
5.มีจิตสํานึกบริการ
6.มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
7.มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการติดต่อประสานงานและ การทํางานเป็นทีม
8.มีความกระตือรือร้น
9.มีความละเอียด รอบคอบ ขยันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
10.สามารถเลือกปฏิบัติงานที่มีอัตราว่างในตําแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่งที่มีสํานักงานให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว
11.มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา และทํางานเป็นผลัดได้ (ผลัดละ 12 ชม.) โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1 รอบ หรือระยะเวลาตามที่ หน่วยปฏิบัติกําหนด อาทิเช่น
– ปฏิบัติงานผลัดกลางวัน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.
– ปฏิบัติงานผลัดกลางคืน 2 คืน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. ของวันถัดไป
– วันหยุดปฏิบัติงาน (เต็มวัน) 2 วัน ทั้งนี้ เป็นการทํางานโดยไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์

การรับสมัคร

รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนจําแนกตําแหน่ง และประเมินผลกําลังคน ชั้น 16 เลขที่ 90 อาคารกรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตำแหน่ง “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ตั้งแต่วันที่ 7 – 18 พฤศจิกายน 2565 ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร และใบสมัครจะต้องส่งถึงกรมสรรพากร ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.