การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤศจิกายน

การประปาส่วนภูมิภาค 2 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤศจิกายน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กปภ.สาขาศรีราชา กปภ.ข.1 จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหารทั่วไป กปภ.ข.3 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– อายุไม่เกิน 35 ปี หรือเคยเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับ กปภ. ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรอง และสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่เคยปฏิปัติงานมาแสดง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์/การปัญชี/บริหารธุรกิจ
– มีความรู้ด้านงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และการบริหารงานพัสดุ
– มีทักษะการจัดการข้อมูล มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MsWord , Excel , Power Point หรือ Open Office)
– มีความเข้าใจในเป้าหมาย นโยบายยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อปังคับของ กปภ.
– มีบุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ สุขุม รอบคอบ และรักงานบริการ (Service Mind)

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ.ในวันทการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.