กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 42 อัตรา รับสมัคร 8 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม

กรมธนารักษ์ 42 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 42 อัตรา รับสมัคร 8 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.วิศวกรสำรวจ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

6.มัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

7.นายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

8.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

9.ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ หรือสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือสาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

10.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

13.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

14.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.