กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

กรมกิจการผู้สูงอายุ 15 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3/ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักพัฒนาสังคม(เชียงใหม่) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

5.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

6.พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

7.เจ้าหน้าที่ธุรการ(ขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชกรรมทุสาขาวิชา

8.พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

9.พี่เลี้ยง (นครพนม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

10.พี่เลี้ยง(สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

11.พี่เลี้ยง(ปทุมธานี) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือเทียบเท่า

12.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) ของบริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน(ที่มีการลงทะเบียน) ตั้งแต่วันที่ 28พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.