กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 9 ธันวาคม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3 อัตรา รับสมัคร 2 – 9 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

2.นายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

3.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dgr.thaijobjob.com หัวข้อ “พนักงานราชการ” ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2565 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.