กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม

กรมการขนส่งทางบก 8 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบก เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.เจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชา ที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร 10) ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมแนบ เอกสาร และหลักฐานตามประกาศรับสมัคร ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : gpsdlt2559@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.