ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 29 อัตรา รับสมัคร 5 – 19 มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 29 อัตรา

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 29 อัตรา รับสมัคร 5 – 19 มกราคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์(call center) ประเภทที่ 1 จำนวน 19 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2566)
– ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

2.ช่างก่อสร้าง ระดับ 4 จำนวน 9 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2566)
– ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคําวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
– มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และ ต้องนํามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกําหนด จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

3.ช่างก่อสร้าง ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 19 มกราคม 2566)
– ได้รับวุฒิไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 19 มกราคม 2566) ในด้านที่เกี่ยวกับ การก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่น จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ตามด้านที่ธนาคารกําหนด โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียง ตามการรับรองคุณวุฒิของสํานักงาน ก.พ. และให้ยึดถือคําวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
– มีหนังสือรับรองประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) และ ต้องนํามายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกําหนด จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 มกราคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.