สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 23 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา เช็คตำแหน่งได้ที่นี่

สอบท้องถิ่น 1808 อัตรา

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 23 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา เช็คตำแหน่งได้ที่นี่

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีฯ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งมีอายุบัญชี 2 ปี โดยมีผู้ได้รับการขึ้นบัญชี จํานวน 71 ตําแหน่ง รวม 18,809 ราย
มียอดสะสมในการเรียกรายงานตัวไปแล้ว จํานวน 16,069 ราย คงเหลือในบัญชี จํานวน 2,740 ราย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น เพิ่มเติม 2 (คลิกเลยที่นี่)


การประชุมคณะอนุกรรมการ กถ ซึ่งเป็นอนุที่ดูแลด้านมาตรฐานของงานรายงานบุคคลท้องถิ่นและเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมอนุโครงสร้างของ อบตเมื่อวานนี้ที่มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงสร้างอบต มีการพิจารณาเรื่องของการสอบแข่งขันนะครับเรื่องการสอบแข่งขัน เกณฑ์ในการสอบที่มีการพิจารณาการก็คือที่ส่วนกลาง ดำเนินการโดยคณะกรรมการ กสถ

โดยการสอบครั้งนี้จะแตกต่างจากการสอบครั้งที่ผ่านๆมาก็คือมีการสอบทั้ง 3 ภาคต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานก็คือได้ไม่ต่ำกว่า 60% ของ แต่ละภาค ก็คือภาค ก ต้องผ่านอย่างน้อย 60% ภาค ข ผ่านอย่างน้อย 60% ภาค ค ผ่านอย่างน้อย 60% ที่สำคัญในภาค ก ต้องผ่านวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 50% ด้วย สมมุติในภาค ก มี 100 ข้อมีภาษาอังกฤษ 20 ข้อ ต้องตอบคำถามภาษาอังกฤษถูกไม่น้อยกว่า 10 ข้อถึงจะผ่านภาค ก เช่น บางคนสอบภาค ก ได้มา 80 คะแนนแต่ว่าภาษาอังกฤษ 20 ข้อผ่านแค่ 9 ข้อก็ไม่ได้ไปต่อ ครับภาค ข ที่สำคัญในครั้งนี้ คนที่สอบผ่านภาค ก คณะกรรมการก็จะออกใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ให้ สามารถเอาไปใช้สอบสมัครสอบในการสอบครั้งหน้าโดยไม่ต้องไปสอบภาค ก ในการสอบ ภาค ก ต้องสอบผ่าน 60% ของ 100 ข้อแล้วผ่านภาษาอังกฤษถามมาน้อยกว่า 50% ในจำนวนข้อที่ออกในภาค ก และเมื่อผ่านภาค ก จะไม่เอาคะแนนภาค ก ไปคิด นั่นก็หมายความว่าใครที่สอบผ่านภาคกเสร็จ ก็ ออกใบรับรองให้ และไปสอบภาค ข กับภาค ค ถ้าคะแนนที่จะเป็นตัวเรียงลำดับว่าใครสอบผ่านและได้บรรจุก็คือ ภาค ข กับภาค ค ภาค ก แค่ สอบผ่านมาตรฐาน 60%
อันนี้คือสาระสำคัญที่ผมนำมาเรียนให้พวกเราได้ทราบจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการนัดประชุมกันในต้นเดือนมิถุนายนนะครับน่าจะมีการณประชุมคณะกรรมการ กสถ.เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันนะครับตามกติกาที่กองกลางอ่ากำลังจะแก้ไขหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับในปลายเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท้องถิ่นที่เป็นลูกจ้างอยู่เป็นพนักงานจ้างอยู่หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการจะมาสอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เตรียมความพร้อมไว้ให้พร้อมนะครับ


วันที่ 18 เมษายน 2566 ความคืบหน้า การรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่บิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา
ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นชำราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


จากที่มีข่าวจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา และได้กล่าวถึงการเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่นรอบใหม่ เพื่อสำหรับตำแหน่งที่ยังว่างอยู่นั้น มีเนื้อข่าวดังนี้

..เรียกรายงานตัวรอบ 4 สอบแข่งขัน และสายบริหาร
..เรียกบัญชีข้ามเขตได้เมื่อไหร่ / การเปิดเผยข้อมูลบัญชี
..สอบแข่งขันใหม่ ตำแหน่งที่หมดบัญชี ฯลฯ

คณะกรรมการฯ มีการประชุมกัน คงจะต้องดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งที่หมดบัญชี สำหรับตำแหน่งที่หมดบัญชีที่ได้รับการรายงานในที่ประชุม ตำแหน่งหลัก ๆ ก็อย่างเช่น

1.เจ้าพนักงานการเกษตร
2.เจ้าพนักงานสวนสาธารณปฏิบัติงาน
3.เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
4.เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน
5.นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
6.นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน
7.นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
8.นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
9.เจ้าพนักงานประปาปฎิบัติงาน
10.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
11.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
12.สถาปนิกปฏิบัติการ
13.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก วัดผลและประเมินผล
14.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก จิตวิทยาแนะแนว
15.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก คหกรรม
16.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก บรรณารักษ์
17.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก นาฏศิลป์
18.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีไทย
19.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ดนตรีสากล
20.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ประถมศึกษา
21.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก ภาษาจีน
22.ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
23.ครูผู้ดูแลเด็ก

และยังมีตำแหน่งที่ว่าง ที่ยังไม่มีการเปิดสอบในรอบที่ผ่านมา และตำแหน่งที่ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ หากรวมตำแหน่งที่ยังว่าง แบ่งได้ดังนี้

1.ประเภทวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 111 อัตรา
2.ประเภททั่วไป จำนวน 12 ตำแหน่ง 988 อัตรา
3.ประเภทครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ตำแหน่ง 709 อัตรา
รวมกว่า 1,808 อัตรา

ที่ประชุมเห็นพ้องต้องการ ที่หมดบัญชี ที่ท้องถิ่นร้องขอเปิดสอบ ต้องรายงานให้ ก.กลาง ทราบ และมีมติดำเนินการต่อไปอย่างไรจะให้มีการสอบแข่งขันในเร็ววันนี้ หรือจะมีมติเป็นอย่างไร เข้าใจว่า คิดว่า คณะกรรมการกลางฯ คงจะมีมติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในนามของ กสถ.

และแน่นอนว่าจากที่มีการเรียกหมดบัญชีในแต่ละตำแหน่ง ยังมีหลายตำแหน่งที่ยัง ที่ทาง อปท. ได้รายงานเข้ามาใหม่ จึงอยากให้ทุกคนนั้นได้เตรียมความพร้อมในการสมัครสอบท้องถิ่นที่จะมาถึงในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน

cr : https://fb.watch/dI4jUbF6hR/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.