สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน

สำนักงานประกันสังคม หลายอัตรา

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครเป็นพนักงานประกันสังคม วุฒิ ป.ตรี หลายสาขา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักกายภาพบําบัด จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขากายภาพบําบัด เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพที่ออกโดย สภากายภาพบําบัดหรือมีผลการสอบความรู้ ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ กายภาพบําบัด

2.นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาทางจิตวิทยา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ กําหนด หรือที่ทางสํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ คนงานภาค 2 เลขที่ 2 หมู่ 2 ตําบลพนานิคม อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้ – 5 เมษายน

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.