องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 56 อัตรา รับสมัคร 8 – 22 มีนาคม

องค์การเภสัชกรรม 56 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุปฏิบัติงาน วุฒิ ป.ตรี 56 อัตรา รับสมัคร 8 – 22 มีนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เภสัชกร 5 (1747) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกยาเม็ด 1 กองเภสัชกรรม 1 ฝ่ายผลิตยา
2.เภสัชกร 5 (0095) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
3.เภสัชกร 5 (0569) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกเคลือบเม็ด กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
4.นักการตลาด 5 (0742) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
5.นักการตลาด 5 (0227) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชนส่วนภูมิภาค กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
6.นักการตลาด 5 (0542) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเขตการขายภาคเอกชน กองการขายภาคเอกชน ฝ่ายการตลาดและการขาย
7.เภสัชกร 5 (0655) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
8.เภสัชกร 5 (1964) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
9.เภสัชกร 5 (0790) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
10.เภสัชกร 5 (0838) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
11.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 5 (0530) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกจัดซื้อบรรจุภัณฑ์ กองจัดซื้อและสำรองบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
12.เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (0998) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกสำรองผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ
13.เภสัชกร 5 (1950) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
14.เภสัชกร 5 (1958)(2462) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหาระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
15.เภสัชกร 5 (1735)(2635) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 2 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
16.เภสัชกร 5 (2441) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานมาตรฐานกระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
17.เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (3108)(3109) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองวัตถุดิบ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
18.เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 (3110)(3111)(3112) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกงานคลังสำรองบรรจุภัณฑ์ กองการคลังสำรอง โรงงานผลิตยารังสิต 1
19.เภสัชกร 5 (2349) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 5 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
20.เภสัชกร 5 (3113)(3114) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
21.เภสัชกร 5 (3115) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 4 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
22.เภสัชกร 5 (3120)(3121) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานตรวจสอบตนเองและผู้อื่น กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
23.เภสัชกร 5 (3122)(3123)(3124)(3125) จำนวน 4 อัตรา สังกัด แผนกงานสนับสนุนระบบคุณภาพ กองบริหารระบบคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสติ 1
24.เภสัชกร 5 (3126)(3127) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์วัตถุดิบ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
25.เภสัชกร 5 (3128) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานชีววิเคราะห์ กองการควบคุมคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
26.เภสัชกร 5 (3130)(3131) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 1 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
27. เภสัชกร 5 (3132)(3133) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 3 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
28.เภสัชกร 5 (3134) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานวิเคราะห์ 4 กองการควบคุมคุณภาพ 2 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
29.เภสัชกร 5 (3136) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานมาตรฐานระบบผลิต กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
30.เภสัชกร 5 (3137) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
31. นักการตลาด 5 (3139) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดและการขายออนไลน์ กองการขายออนไลน์ ฝ่ายขาย
32.นักการตลาด 5 (3144) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกระบบจัดการเนื้อหาออนไลน์(CMS) กองการขายออนไลน์ ฝ่ายขาย
33.นักการตลาด 5 (3154) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารผลิตภัณฑ์แฟรนไซส์ กองบริหารกิจการแฟรนไซส์ ฝ่ายขาย
34.เภสัชกร 5 (3162) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 1 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
35.เภสัชกร 5 (3164)(3165)(3166) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 2 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
36.เภสัชกร 5 (3167) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 3 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
37.เภสัชกร 5 (3168)(3169)(3170)(3171) จำนวน 4 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเขตการขาย 4 กองค้าปลีกภาคเอกชน ฝ่ายขาย
38.นักการตลาด 5 (3172) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกค้าส่งและตัวแทนและสนับสนุนการขาย ภาคเอกชน กองค้าส่งภาคเอกชน ฝ่ายขาย
39.นักการตลาด 5 (3174)(3175)(3176)(3177) จำนวน 4 อัตรา สังกัด แผนกค้าส่งโมเดิร์นเทรด กองค้าส่งภาคเอกชน ฝ่ายขาย

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruit@gpo.or.th ตั้งแต่วันที่ 8-22 มีนาคม 2566 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com/HRGPO

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.