กรมการจัดหางาน รับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น รายได้สูงสุดต่อเดือน 180,000 เยน ฝึกงานจบรับเงินสนับสนุน

กรมการจัดหางาน ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับใครที่กำลังสนใจ ไปฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น กรมการจัดหางาน ร่วมกับ องค์กร IM Japan ได้เปิดรับสมัครคนไทย ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยระหว่างฝึกงาน จะได้รับเงินเดือน 140,000 – 180,000 เยน/เดือน และเมื่อฝึกงานครบตามสัญญา (3-5ปี) จะได้รับเงินสนับสนุน 600,000- 1,000,000 เยน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง อาทิ งานหล่อกลึงโลหะ งานปั๊มขึ้นรูปโล่หะ งานเชื่อม งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.เพศชาย (ไม่มีการแปลงเพศสภาพ อายุ18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (ณ วันสมัคร หรือเกิดระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึง 18 เมษายน 2544)
2.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
3.ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติมตร น้ำหนักได้สัตส่วนกับส่วนสูง สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
4.พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราซการทหารแล้ว
5.ไม่มีรอยสักบนร่างกายทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือความผิดปกติทางร่างกาย
6.ไม่มีความประพฤติเสียหายและไม่มีประวัติอาชญากรรม
7.ไม่เป็นผู้ที่เคยไม่ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Inten” หรือเคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นแบบมีทักษะ
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายหรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ
9.ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น สาเหตุเนื่องจากมีปัญหาด้านความประพฤติ
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยทำงานในประเทศญี่ปุ่นภายหลังจากสำเร็จการฝึกอบรมหรือสำเร็จการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น
11.สายตาปกติ สายตาไม่สั้นระดับค่าสายตาไม่เกิน 20/40 ไม่ยาว ไม่เอียง และตาไม่บอดสี
12.ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น ตามที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นกำหนด และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือโรคติดต่อตามที่กฎหมายการดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อและการป้องกันโรคติดเชื้อประเทศญี่ปุ่น เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีซิฟิลิส วัณโรค โรคเอดส์ เป็นต้น
13.ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่องค์กร IM Japan สนับสนุนระหว่างการฝึกอบรม ในประเทศไทยและระหว่างการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://toea.doe.go.th การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางน ดูรายการสมัครไปทำงานโดยรัฐจัดส่ง สมัครไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถสแกน QR Code ที่แนบท้ายประกาศเพื่อดูวิธีลงทะเบียนและรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 14 เมษายน 2566 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | วิธีการสมัคร

เรียนภาษาญี่ปุ่น (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.