กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 3 – 27 เมษายน

กรมทางหลวงชนบท 9 อัตรา

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9 อัตรา รับสมัคร 3 – 27 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานขับเครื่องจักขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
– กรณีไม่มีคุณวุฒิต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไปและมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลตามลักษณะที่กำหนดมาแล้วไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยจะต้องขับเครื่องจักรกลตามลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 4 ปี (ขับเครื่องจักรกล 5 ปี + เครื่องจักรกล ที่กำหนด 4 ปี รวมเป็น 9 ปี
– 1 รถแทรกเตอร์ขนาดเครื่องยนต์ตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
– 2 รถปาดดินที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง
– 3 รถกระบะเทความจุตั้งแต่ 10 ลูกบาศก์หลา ขึ้นไป
– 4 รถขุดดินทุกชนิดทุกขนาด
– 5 รถลากพ่วงขนาดตั้งแต่ 20 ตัน ขึ้นไป
– 6 เครื่องปูแอสฟัลท์ผสมเสร็จ
– 7 รถยกแบบทรัดเครน
– 8 เครื่องผสมดินแบบขับเคลื่อน
– 9 รถเกลี่ยขนาดตั้งแต่ 150 BHP ขึ้นไป
– 10 รถตักทุกแบบขนาด 150 BHP ขึ้นไป
– 11 เครื่องจักรกลอื่นที่มีลักษณะเทียบเท่าตามข้อ 1 – 10

2.นายช่างเทคนิค จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา

3.สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

4.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

5.วิศวกรโยธา จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

6.วิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://drr.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 3 – 27 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.