องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 65 อัตรา รับสมัคร 24 มีนาคม – 7 เมษายน

องค์การเภสัชกรรม 65 อัตรา

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 65 อัตรา รับสมัคร 24 มีนาคม – 7 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิจัย 5 (1246) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
2.เภสัชกร 5 (0790)(1249)(0038) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 1 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
3.เภสัชกร 5 (0827) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐานวัตถุดิบ 2 กองมาตรฐานวัตถุดิบ ฝ่ายประกันคุณภาพ
4.เภสัชกร 5 (1790) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกยาเม็ด 2 กองเภสัชกรรม 2 ฝ่ายผลิตยา
5.เภสัชกร 5 (0921) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาระบบคุณภาพ 3 กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
6.เภสัชกร 5 (2279) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกมาตรฐาน GMP กองพัฒนาระบบคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ
7.เภสัชกร 5 (1381)(2446) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนาวิธีวิเคราะห์ กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
8.เภสัชกร 5 (0899) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกพัฒนากระบวนการผลิต กองมาตรฐานการผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ
9.เภสัชกร 5 (0425) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา 1 กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา ฝ่ายประกันคุณภาพ
10.เภสัชกร 5 (3238) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น 1 กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ฝ่ายประกันคุณภาพ
11.เภสัชกร 5 (1597)(3240) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกทดสอบ กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ฝ่ายประกันคุณภาพ
12.เภสัชกร 5 (3239) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกทดสอบ กองบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น ฝ่ายประกันคุณภาพ
13.เภสัชกร 5 (2494) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตวัคซีน กองผลิตวัคซีนโรงงานผลิต(วัคซีน)ชีววัตถุ
14.เภสัชกร 5 (3248)(3249) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยา กองกลยุทธ์ทะเบียน ฝ่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญา
15.เภสัชกร 5 (3250) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ กองกลยุทธ์ทะเบียนฝ่ายทะเบียนผลิตภัณฑ์และทรัพย์สินทางปัญญา
16.เภสัชกร 5 (0835)(3251) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ กองกลยุทธ์ทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
17.เภสัชกร 5 (0637) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกผลิตภัณฑ์ยา กองปฏิบัติการทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
18.เภสัชกร 5 (3252)(3253) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกประกันคุณภาพงานทะเบียน กองบริหารคุณภาพงานทะเบียนฝ่ายทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์
19.เภสัชกร 5 (3254) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารเอกสารทะเบียนและพัฒนางานทะเบียน กองบริหารคุณภาพงานทะเบียน ฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สินทางปัญญา
20.นักกำรตลำด 5 (3300) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการขายต่างประเทศ 2 กองการขายต่างประเทศ ฝ่ายขาย
21.เภสัชกร 5 (2436) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานบริหารจัดการคุณภาพ 1 กองบริหารระบบคุณภาพ 1 การประกันคุณภาพโรงงานผลิตยารังสิต 1
22.เภสัชกร 5 (2345) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 1 กองการผลิตโรงงานผลิตยารังสิต 1
23.เภสัชกร 5 (3322) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิต 3 กองการผลิต โรงงานผลิตยารังสิต 1
24.เภสัชกร 5 (3323) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกงานผลิตยาระดับทดลอง Pilot Scale กองการผลิตโรงงานผลิตยารังสิต 1
25.นักกำรตลาด 5 (1583)(0582) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกวางแผนการตลาดภาครัฐและภาคเอกชน กองการตลาด ฝ่ายการตลาดและการขาย
26.นักกำรตลาด 5 (0517)(0559)(2101) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขต กทม.และปริมณฑล กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
27.นักกำรตลาด 5 (1979) จ านวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการขายเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองการขายภาครัฐ ฝ่ายการตลาดและการขาย
28.นักการตลาด 5 (3255)(3256) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกแผนงานยุทธศาสตร์การตลาด กองยุทธศาสตร์การตลาด ฝ่ายการตลาด
29.นักการตลาด 5 (3330) จ านวน 1 อัตรา สังกัด แผนกบริหารระบบและข้อมูลลูกค้า กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
30.นักการตลาด 5 (3259) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกลูกค้าสัมพันธ์ กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการตลาด
31.นักการตลาด 5 (3263)(3264)(3265) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดยาต้านไวรัสและยาโรคติดเชื้อ กองการตลาดผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายการตลาด
32.นักการตลาด 5 (3268)(3269) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ยาโรคหลอดเลือดและหัวใจ กองการตลาดผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายการตลาด
33.นักการตลาด 5 (3272)(3273) จำนวน 2 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ยาโรคระบบประสาทส่วนกลาง กองการตลาดผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายการตลาด
34.นักการตลาด 5 (3276)(3277)(3278) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดยาเบ็ดเตล็ดยากำพร้าและยานโยบาย กองการตลาดผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายการตลาด
35.นักการตลาด 5 (3280)(3281)(3282) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดยาสมุนไพร กองการตลาดผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายการตลาด
36.นักการตลาด 5 (3284)(3285)(3286) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดยามะเร็งและชีววัตถุ กองการตลาดผลิตภัณฑ์ยา ฝ่ายการตลาด
37.นักการตลาด 5 (3289) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดเครื่องสำอาง กองการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ฝ่ายการตลาด
38.นักการตลาด 5 (3292) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กองการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ฝ่ายการตลาด
39.นักการตลาด 5 (3295) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกการตลาดเคมีภัณฑ์ชุดทดสอบและเครื่องมือแพทย์ กองการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ฝ่ายการตลาด
40.เภสัชกร 5 (3241)(3242)(3243) จำนวน 3 อัตรา สังกัด แผนกประกันคุณภาพงานวิจัย กองบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
41.เภสัชกร 5 (3245) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกวิจัยพรีคลินิกและคลินิก กองชีวสมมูลและวิจัยคลินิก ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
42.เภสัชกร 5 (3247) จำนวน 1 อัตรา สังกัด แผนกประกันคุณภาพงานวิจัยทางคลินิก กองชีวสมมูลและวิจัยคลินิก ฝ่ายวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม

การรับสมัคร

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารทาง e-mail : recruit@gpo.or.th ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gpo.or.th หรือ www.facbook.com/HRGPO

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.