กองทัพบก รับสมัครสอบนายทหารชั้นประทวน นายทหารสัญญาบัตร 64 อัตรา รับสมัคร 9 มีนาคม – 18 เมษายน

กองทัพบก 64 อัตรา

กองทัพบก รับสมัครสอบนายทหารชั้นประทวน นายทหารสัญญาบัตร 64 อัตรา รับสมัคร 9 มีนาคม – 18 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สายงานสัสดี จำนวน 35 อัตรา
2.สายงานการเงิน จำนวน 5 อัตรา
3.สายงานการสารวัตรทหาร จำนวน 1 อัตรา
4.สายงานทั่วไป จำนวน 23 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นข้าราชการนายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายทหารประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ 6 ปี ก่อนวันสอบตัดเลือก (21 พฤษภาคม 2566) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร)
– เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าเหมาะสมที่จะเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้
– เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถบรรจุในตำแหน่งที่ตรงกับคุณวุฒิตามที่กรมกำลังพลทหารบกกำหนด
– เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗
– เป็นผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา
– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างพักราชการ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://radd-atc.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม – 18 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.