สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 10 – 28 เมษายน

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 15 อัตรา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา รับสมัคร 10 – 28 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.ผู้ช่วยงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาชีพหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ

3.พนักงานสนับสนุนการประชุม จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

4.พนักงานซ่อมบํารุง (ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาทางช่างไฟฟ้า

5.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาหรือทางด้านโสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีโทรคมนาคม

6.นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

7.นักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางนิติศาสตร์

8.นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์

9.นักวิชาการการเงินและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งศึกษา วิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต

10.นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://senate.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 – 28 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.