ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR

ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก PTTOR รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

งานบริหารร้านคาเฟ่อเมซอนและสัญญาแฟรนไชส์ – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.126/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.212/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.213/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานควบคุม กํากับ การปฏิบัติงาน ของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง – วิศวกร (Ref.174/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

วางแผนและตรวจสอบคุณภาพนำ้มันเชื้อเพลิง – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.229/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Order and Master Data Management – พนักงานส่งเสริมการขาย (Ref.217/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Marketing – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.150/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานนโยบายด้านความปลอดภัย – พนักงานบริหารระบบความปลอดภัย (Ref.221/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.161/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.159/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.161/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Product Management – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.162/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Account/ Tax – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานการตลาด All in One Application (AOA) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.262/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.299/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Relationship Management (partner) – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.300/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลเชิงธุรกิจของสถานีบริการ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.188/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลืน – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.196/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.021/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานประกันคุณภาพกระบวนการผลิตโรงคั่วกาแฟ – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.231/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.208/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.156/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ภาษีสรรพสามิต – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.164/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานภาษี – นักวิเคราะห์ภาษี (Ref.321/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.149/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานระบบเพื่อบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า – พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (Ref.229/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Product Management – ผู้จัดการ (Ref.120/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งาน QSHE ของสถานีบริการ – พนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Ref.034/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานจัดหาทําเลที่ตั้งในการขยายธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.022/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานกลยุทธ์ธุรกิจ – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.253/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานออกแบบและสร้างโมเดลเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม – สถาปนิก (Ref.172/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพ – พนักงานบริหารระบบคุณภาพ (Ref.153/2565)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

Warehouse Operations – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.073/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานวางแผนการพัฒนาสถานีบริการ PTT Station – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.176/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

Logistics Operations – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.006/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานกํากับดูแล ดําเนินธุรกิจของสถานีบริการให้สอดคล้องตามกฎหมาย
พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.202/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานดูแลการจําหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.200/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

ดําเนินพิธีการนําเข้าส่งออกสินค้า OR – พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม (Ref.201/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ – พนักงานควบคุมคุณภาพ (Ref.225/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

งานขายผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม (B2B) – ผู้จัดการเขตการขาย (Ref.080/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

25 ต.ค. 66
งานวิเคราะห์และพัฒนาตลาด – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.136/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

ควบคุมการปฏิบัติการทางเรือ – พนักงานควบคุมการปฏิบัติการทางเรือ (Ref.115/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

24 ต.ค. 66
พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม – พนักงานจัดหาและการค้าปิโตรเลียม (Ref.177/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

งานวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทำเล – พนักงานวิเคราะห์และวางแผน (Ref.199/2566)
– ได้รับวุฒิปริญญาโท

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://erecruit.pttor.com/home


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.