สำนักงาน ปปง. รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 22 อัตรา รับสมัคร 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม

สำนักงาน ปปง. 22 อัตรา

สำนักงาน ปปง. รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 22 อัตรา รับสมัคร 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร จำนวน 12 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

3.เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวช.) จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.