การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน รับหลายจังหวัด 153 อัตรา รับสมัคร 26 – 28 เมษายน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 153 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน รับหลายจังหวัด 153 อัตรา รับสมัคร 26 – 28 เมษายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 57 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวน 57 อัตรา
– ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 68 อัตรา
– ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 7 อัตรา
– ผู้ช่วยพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

3.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
– ผู้ช่วยช่าง (สำนักงาน) จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) จำนวน 2 อัตรา
– ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภท ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงานระบบไฟฟ้า

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครสถานะปัจจุบันต้องเป็น ลูกจ้างสัญญาจ้าง 1 ปี และผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมา บริการงานระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานภายใน กฟย. นั้นๆ ซึ่งมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยจะต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารมาแล้ว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร) เท่านั้น
– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุ ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– สําเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่ระบุสําเร็จการศึกษาในระเบียน แสดงผลการศึกษา)

ประเภท บุคคลภายนอก

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
– ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
– ผู้สมัครเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารมาแล้ว โดยมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.3 (กรณีรับราชการทหาร) เท่านั้น
– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ตามที่ระบุ ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
– สําเร็จการศึกษาแล้วในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัคร (ถือวันที่ระบุสําเร็จการศึกษาในระเบียน แสดงผลการศึกษา)
– ไม่อนุญาตให้พนักงาน PEA หรืออดีตพนักงาน และลูกจ้าง PEA ที่พ้นสภาพเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยสมัครสอบ

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://c1app.pea.co.th/job/ ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | จังหวัดชลบุรี | จังหวัดนครปฐม

แนวข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.