การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา รับสมัคร 22 – 31 พฤษภาคม

การเคหะแห่งชาติ 18 อัตรา

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา รับสมัคร 22 – 31 พฤษภาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกร (วิศวกรรมโยธา) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาตรบัณฑิต(วิศวกรรมโยธา)หลักสูตร 4 ปี
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

2.สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
– ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ํากว่าภาคีสถาปัตยกรรมที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

3.นิติกร (งานด้านคดี) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต
– ต้องมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบสมัคร

4.นิติกร (งานด้านนิติการ) จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต

5.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ (ปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตร มหาบัณฑิต ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือต้านทีเกี่ยวข้อง

7.พนักงานบริหารงานก่อสร้าง จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) ทางสถาปัตยกรรม ด้านการจัดการงานก่อสร้าง ด้านการก่อสร้างโยธา ด้านบริหารงานก่อสร้าง ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง และต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชา สถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ และ สาขาวิชาโยธา

8.พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์ ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางนิติศาสตร์ ทางพาณิชยศาสตร์ ทางการเงินและการธนาคาร

9.เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาการเงินและการคลัง ทางบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร ทางพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการธนาคารและสาขาการเงิน

10.นักบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี

11.พยาบาล (ตำแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขา การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– ได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร โรคเบื้องต้น (ถ้ามี) การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปการรักษา
– ต้องมีใบรับรองประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://nha.jobthaigov.com หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ประจำปี 2566” ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.