สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา เช็คตำแหน่งได้ที่นี่

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา

สอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา เช็คตำแหน่งได้ที่นี่ อัพเดทวัทที่ 16 มกราคม 2567

สรุปผลการประชุม กสถ. ครั้งที่ 1/2567

วาระ 4.1 เห็นชอบตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.รายงานการร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบ (ข้อมูล ณ 3 ม.ค.67) จำนวน 94 ตำแหน่ง 6,194 อัตรา
วาระ 4.4 เห็นชอบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
โดยมีแผนการสอบแข่งขัน ดังนี้
-25 ม.ค.67 พิจารณาร่างประกาศรับสมัคร
-16 ก.พ.67 ประกาศรับสมัคร
-8-29 มี.ค.67 รับสมัคร
-5 พ.ค.67 สอบ
-30 พ.ค.67 ประกาศรายชื่อมีสิทธิสัมภาษณ์
-15-16 มิ.ย.67 สอบสัมภาษณ์
-1 ส.ค.67 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
-1ต.ค.67 บรรจุและแต่งตั้ง


ประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้จัดสอบท้องถิ่น

ความคืบหน้าล่าสุด หลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 จบลง นายวรากร ยานุทัย ปลัดเทศบาลตำบลบันนังสตา ตำแหน่ง ก.ท./กสถ. ได้รายงานผลการประชุม ดังกล่าว ว่า

ที่ประชุมได้เปลี่ยนเวลาการประชุมมาเป็นเวลา 11.00 น

ที่ประชุมพิจารณา ให้ความเห็นชอบ การจัดตั้ง”ศูนย์ปฏิบัติการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันท้องถิ่นของ กสถ.” โดยมอบให้ฝ่ายเลขา (กรมฯ) ได้จัดผังโครงสร้างของศูนย์ฯให้มีความชัดเจน ภายใต้ กสถ.

จากนั้น ได้สอบถามความคืบหน้าในแผนการดำเนินการจัดสอบแข่งขัน ซึ่งได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขา ดังนี้ #ขณะนี้ (วันนี้) ยังไม่ได้มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยมี 2 มหาวิทยาลัยยื่นข้อเสนอมาแล้ว #ซึ่งกรม จะพิจารณาคัดเลือกมหาวิทยาลัย #ได้ภายในสัปดาห์หน้า (#เน้นย้ำ สัปดาห์หน้า) และจะมีระยะเวลาอุทธรณ์ อีก 7 วันทำการ ครับ

จากการความล่าช้า ดังกล่าว ในการดำเนินการจัดหามหาวิทยาลัยของกรมฯ มีผลทำให้กระทบต่อแผนการรับสมัคร ซึ่งคาดว่าจะรับสมัครได้ในเดือนตุลาคม 2566

สำหรับวิธีการ และขั้นตอน เมื่อได้มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย (ผู้รับจ้าง) แห่งนั้นจะต้องมานำเสนอแผนการดำเนินการต่อ กสถ. และ กสถ.จะต้องเห็นชอบประกาศรับสมัคร ก่อน

สำหรับ อัตราตำแหน่งที่จะรับสมัคร ตามที่ได้นำเรียนให้ทราบแล้ว ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากจะต้องรอข้อมูล ที่กรมฯ จะเรียกบรรจุแต่งตั้ง รอบที่ 18 (วันนี้ 15 กันยายน นี้) ก่อน เพราะครั้งนี้จะมีการเรียกบรรจุแต่งตั้งลดระดับตำแหน่ง

สรุปข่าวความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2566

1. ในสัปดาห์นี้ จะมีการพิจารณา มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินจัดการสอบแข่งขันสอบท้องถิ่น 2566
2. การรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 คาดว่าจะรับสมัคร ในเดือนตุลาคม 2566
3.กรมฯ จะเรียกบรรจุจากบัญชี รอบที่ 18 (วันนี้ 15 กันยายน นี้) จากนั้นจะกำหนดกรอบตำแหน่งที่จะรับสมัครสอบ
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2566

ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๔๐
สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

12 กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สําเนาประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ จํานวน 1 ชุด

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบแข่งขัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖

สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า ประธาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนาม ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ข้อ ๕ กําหนดให้มาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กําหนดขึ้นเพื่อดําเนินการ ให้เป็นไปตามคําสั่งนี้มีผลใช้บังคับได้โดยตรงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร จึงขอแจ้งประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังกล่าว ให้ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา ทราบ และขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๑๗
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายสถาพร เสนาวงศ์ โทร. ๐๘๒ ๒๒๘ ๑๔๔๓

อ่านไฟล์ประกาศ

แจ้งข่าว สรุปข่าวสอบท้องถิ่น 2566

– เปิดรับสมัคร กรกฎาคม-สิงหาคม 2566
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สิงหาคม 2566
– สอบ ภาค ก. และ ภาค ข. กันยายน 2566
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตุลาคม 2566
– ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน พฤศจิกายน 2566
– บรรจุรอบแรก มกราคม 2567

เครดิต ป.เชื้อ

 

 


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.