สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 8 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 8 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. 8 อัตรา รับสมัคร 15 – 23 มิถุนายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ช่างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง/ช่างไฟฟ้ากำลัง/ช่างไฟฟ้าอุปกรณ์/ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งช่างทั่วไป จากสถาบันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

2.เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/มัลติมีเดีย กราฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบัน ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

3.เจ้าหน้าที่รับ – ส่งเอกสาร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
– สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ในการปฏิบัติงานได้ และมีใบขับขี่ของรถแต่ละประเภทมาประกอบ

4.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหรือหนังสือราชการก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทะเบียนพลและอัตรากําลัง ฝ่ายธุรการและกําลังพล กองบังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ อาคาร 6 ชั้น 3 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 23 มิถุนายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.