ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครคัเลือกบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หลายอัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครคัเลือกบรรจุเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานศูนย์ป้องกันการทุจริต

1.พนักงานป้องกันการทุจริต (เกรด 4 – 5) หรือ หรือ พนักงานป้องกันการทุจริตอาวุโส ส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม (เกรด 6 – 8) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาเกี่ยวกับบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนงานเฝ้าระวังและตรวจจับธุรกรรม ศูนย์ป้องกันการทุจริต จํานวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ (บัญชี การเงิน การตลาด การจัดการทั่วไป) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาเกี่ยวกับบัญชี / การเงิน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายบริหารคดี

นิติกร (เกรด 4 – 5) ส่วนคดี ล้มละลาย ฝ่ายบริหารคดี จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
– มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ มีประสบการณ์ด้านการว่าความไม่น้อยกว่า 1 ปี
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1.พนักงานตรวจสอบ (เกรด 4 – 5) หรือพนักงานตรวจสอบอาวุโส (เกรด 6 – 8)ส่วนตรวจสอบงบการเงิน ฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์

2.พนักงานสนับสนุนงานบริหาร (เกรด 4 – 5) หรือ พนักงานสนับสนุนงานบริหารอาวุโส (เกรด 6 – 8) ส่วนสนับสนุนงานบริหารฝ่ายตรวจสอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 29 มิถุนายน 2566

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุ

พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 7) ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล ฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเซอร์วิส จำนวน 2 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มิถุนายน 2566
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://bit.ly/3Jcsfb7

กําหนดการรับสมัคร ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ https://career.ghbank.co.th/


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.