กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ หลายวุฒิ 41 อัตรา รับสมัคร 10 – 14 กรกฎาคม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 41 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ หลายวุฒิ 41 อัตรา รับสมัคร 10 – 14 กรกฎาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป

1.2.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

1.3.เจ้าพนักงานพัสดุ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

1.4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)

1.5.นักวิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) หรือ วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา หรือ วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอบ ทุกสาขาวิชา

1.6.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

1.7.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการบัญชี

1.8.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)

1.9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินและบัญชีภาครัฐไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

1.10.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

1.11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

1.12.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาชาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี

1.13.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

1.14.พนักงานบริการ (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

1.15.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

1.16.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาชาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี

1.17.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี

1.18.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาชาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการบัญชี

1.19.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (ส่วนภูมิภาค) (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง) จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)

ตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ

การรับสมัคร

แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น 17 Zone A กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 1034 อาคารที่ทําการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทร. 0 2651 6671 และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนกลาง” หรือ “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค” ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2566

ประกาศ(ส่วนกลาง) | ประกาศ(ส่วนภูมิภาค)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.