กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 46 อัตรา รับสมัคร 21 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

กรมธนารักษ์ 46 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 46 อัตรา รับสมัคร 21 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.มัณฑนากร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

6.วิศวกรสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสํารวจ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน

7.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาเลขานุการ หรือสาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

9.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

10.นายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

11.พนักงานขับรถยน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

12.นายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

13.นายช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://treasury.thaijobjob.com ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.