กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รับสมัคร 1 – 20 สิงหาคม

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 100 อัตรา

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ม.6/ปวช. 100 อัตรา รับสมัคร 1 – 20 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 100 อัตรา ดังนี้
1.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 11 จํานวน 3 อัตรา
2.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 12 จํานวน 6 อัตรา
3.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13 จํานวน 9 อัตรา
4.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 14 จํานวน 5 อัตรา
5.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จํานวน 5 อัตรา
6.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํานวน 6 อัตรา
7.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 23 จํานวน 5 อัตรา
8.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 24 จํานวน 5 อัตรา
9.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จํานวน 2 อัตรา
10.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 32 จํานวน 7 อัตรา
11.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 จํานวน 15 อัตรา
12.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จํานวน 15 อัตรา
13.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 41 จํานวน 5 อัตรา
14.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 จํานวน 7 อัตรา
15.กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 44 จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายประกาศนี้
2.ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังนี้ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตํารวจ (ก.ตร.) หรือสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยต้องสําเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 20 สิงหาคม 2566) ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กําหนดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดน โดยใช้เวลาศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือขณะเรียนใน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนนั้น โรงเรียนได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว โดยได้ศึกษาต่อจนจบชั้นสูงสุด และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โดยใช้หนังสือรับรองจากผู้อํานวยการสถานศึกษา ในกรณีที่มีปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งให้คณะกรรมการ ดําเนินการคัดเลือกพิจารณา โดยให้ถือว่าการวินิจฉัยเป็นที่สุด
3.สําหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใด ๆ กองบัญชาการตํารวจ ตระเวนชายแดนไม่รับสมัครสอบและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ตามความในข้อ 4 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ที่ 1/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4.ผู้สมัครสอบต้องยินยอมให้มีการตรวจสอบค้นหาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนําไปใช้หรือเปิดเผยข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้ารับราชการตํารวจ หรือประกอบการ พิจารณาการฝึกอบรมอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร

รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอํานวยการ 1 กองบังคับการ อํานวยการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อาคารจุลละพราหมณ์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.bpp.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 20 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ นายสิบตำรวจ เพิ่มเติม (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.