กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 165 อัตรา รับสมัคร 9 – 16 สิงหาคม

กรมการแพทย์ 165 อัตรา

กรมการแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ หลายตำแหน่ง 165 อัตรา รับสมัคร 9 – 16 สิงหาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
2.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
3.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลเลิดสิน)
4.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน)
5.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา)
6.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาอายุรศาสตร์ สถาบันประสาทวิทยา)
7.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาอายุรศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ)
8.นายแพทย์ปฏิบัติการ สาขาอายุรศาสตร์และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก)
9.นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี)
10.นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี)
11.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันทันตกรรม)
12.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี)
13.เภสัชกรปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
14.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
15.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี)
16.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน)
17.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง)
18.เภสัชกรปฏิบัติการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น)
19.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
20.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า)
21.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
22.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน)
23.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันประสาทวิทยา)
24.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
25)ตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
26.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี)
27.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี ๒ รังสิต)
28.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันโรคทรวงอก)
29.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
30.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงฆ์)
31.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
32.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน)
33.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี)
34.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี)
35.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงฆ์)
36.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
37.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)
38.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชวิถี)
39.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงฆ์)
40.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
41.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
42.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สถาบันประสาทวิทยา)
43.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สถาบันโรคทรวงอก)
44.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลราชวิถี)
45.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
46.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี คุ้มเกล้า)
47.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
48.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเลิดสิน)
49.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สถาบันประสาทวิทยา)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://hr-dms.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.