กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 81 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 11 กันยายน

กรมอุทยานแห่งชาติ 81 อัตรา

กรมอุทยานแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 81 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 11 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริการ

1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูคร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัติประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูคร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัติประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา หรือ อนุปริญญาหลักสูคร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัติประโยมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม

5.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

6.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

7.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

8.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเครื่องกล

9.นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

10.นายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

11.นายช่างสำรวจ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวิฒุประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

12.นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 31 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนื่งทางวนศาสตร์

13.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 6 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

14.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต

15.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

16.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

17.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสํารวจทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์

18.นิติกร จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

19.นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการจัดการชายฝั่ง ทางประมง ทางเทคโนโลยีการประมง ทางวิทยาศาสตร์การประมง ทางวาริชศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือ ทางการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล
– ผ่านหลักสูตรการดําน้ํา SCUBA ระดับ Open Water Diver หรือสูงกว่า ของสถาบันใดสถาบันหนึ่ง

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

20.สัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 11 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

แนวข้อสอบ กรมอุทยานแห่งชาติ (คลิกเลยที่นี่)


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.