กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 5 กันยายน

กรมประมง 11 อัตรา

กรมประมง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี 11 อัตรา รับสมัคร 28 สิงหาคม – 5 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

2.นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษศาสตร์

3.นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษศาสตร์

4.เจ้าพนักงานประมง จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5.นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

6.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการสํานักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

7.กะลาสี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://fisheries.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.