กรมการข้าว รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัคร 4 – 8 กันยายน

กรมการข้าว 16 อัตรา

กรมการข้าว รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 16 อัตรา รับสมัคร 4 – 8 กันยายน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

5.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

6.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

7.เจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8.เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

9.ช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างยนต์

10.นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิค สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโยธา

11.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

12.นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 4 – 8 กันยายน 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.