โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี 174 อัตรา รับสมัคร 22 กันยายน – 10 ตุลาคม

โทรคมนาคมแห่งชาติ 174 อัตรา

โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ป.ตรี 174 อัตรา รับสมัคร 22 กันยายน – 10 ตุลาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวน 174 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
– ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนอื่น (กรณีคัดเลือกได้แล้ว)

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.ntplc.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 10 ตุลาคม 2566 สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร | รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชาฯ


งานที่น่าสนใจงานราชการฟรี.com ช่วยคนไทยหางาน Copyright © 2021. All rights reserved.